Laonf es Resilència


Col·laboradors
  • Finançat per: Fons Català de Cooperació (47.500€)
  • Finançat per Diputació de Barcelona (65.000€)

Resum

Projecte de formació i pràctica de l’acció no violenta com a formula per incidir en la resolució pacifica del conflicte del Sàhara occidental i per a la construcció de la Pau.

Inici Gener de 2017 durada prevista: 12 mesos fons Gener 2018.

Components del projecte

Creaciò i funcionament unitat de comunicació. (C)

Creació i funcionament d’aquesta unitat que tindrà l’encàrrec d’impulsar i fer el seguiment de les actuacions de comunicació del projecte i de la xarxa Laonf i la Federació ACAPS. Elaborarà un Pla general de comunicació. Aquest Pla tindrà els següents elements:

Pàgina web Laonf Aquesta pàgina tindrà com a objectiu la d’ésser la plataforma militant i activista de la Xarxa Laonf
Pàgina web F.ACAPS Revitalitzar la web de la Federació i la capacitat de comunicació de la federació amb el conjunt de la xarxa de suport al moviment sahrauí. Tindrà un caràcter més formal
Xarxa distribució noticies Xarxa de distribució per totes les vies (tradicional de premsa, premsa alternativa, xarxes d’internet i les seves possibilitats) de les notícies produïdes del i en l’entorn del Sàhara Occidental, i del moviment de suport a la causa sahrauí
Xarxa distribució audiovisuals El mateix que l’anterior però per a les produccions audiovisuals, especialment les originades en els territoris ocupats
Preparació campanyes incidència Preparació de les campanyes d’incidència i altres que es derivin de la xarxa Laonf

 

Trobada Internacional formació d’activistes de la Mediterrània. (F)

Amb lloc de realització encara per concretar, encara que en aquest moment s’apunta com a possible la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Es tracta de fer una trobada amb intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu entre activistes de diferents espais de la Mediterrània que donin un punt de sortida al projecte. El tema de la trobada es centrarà en les formes de la no violència,  de la teoria general  i la història del moviment a la pràctica en cadascú dels llocs d’origen dels participants. Serà necessari fer programa, seleccionar els i les participants i gestionar dietes, allotjaments i demès. Descripció de l’execució: Realitzada a la ciutat de Barcelona, a les instal·lacions de la FEDE, del 19 al 25 d’abril. Participaren activistes de Tunísia(2), Iraq(1),Jordània (1), el Marroc (1) i el Sàhara Occidental (3). Consistí en una formació de formadors presencial i en grup intensiva que, ha estat seguida per un complement formatiu on-line que s’està desenvolupant ara.

En aquesta acció s’ha dut a terme una formació per tal de reforçar la mobilització ciutadana i la gestió de comunitats no violentes a través dels següents continguts i mètodes: Transformació no violenta, grup i comunitat, presa de decisions, gestió de reunions i grups, comunicació no violenta i transformació local com a mètode oasi que permet generar i mobilitzar massa critica i canvis locals concrets

 

Formació de Formadors a Tinduf  (F)

Curs de formació en no violència dirigit a 15 activistes sahrauís, provinents dels territoris ocupats, la diàspora i els campaments a realitzar als campaments sahrauís (probablement Bojdor). Cal definir el grup de professorat i acompanyants(NOVACT/ACAPS) a viatjar als Campaments, definir el currículum formatiu i preparar els materials necessaris. Descripció de l’execució: Realitzada als Campaments sahrauís del 13 al 17 de maig amb la participació de 18 persones vingudes dels territoris ocupats (6) i dels propis Campaments. Es tractà d’una formació de formadors que permet la realització de la següent fase d formació i que ha estat impartida pels serveis professionals de formació de NOVACT i dos dels tres líders sahrauís participants en la trobada formativa de Barcelona.

Els 18 participants tenen capacitats per al lideratge, la comunicació, la gestió i el disseny de campanyes d’acció no violentes, etc. S’ha realitzat una formació sobre aspectes de mobilització i gestió de grups de la formació anterior aplicats a aquests activistes perquè siguin capdavanteres i dinamitzadores de comunitats locals

 

Tallers formatius per a 150 activistes a partir dels 15 formats a la formació de formadors  . (F) 

Cadascú dels participants en la formació de formadors haurà de realitzar un mínim de 10 minitallers de formació en la seva comunitat de residencia (Territoris ocupats, campaments, diàspora), fent créixer el coneixement de la no violència com una taca d’oli entre la població sahrauí. Aquests tallers tindran una curta durada i l’objectiu es que participin unes 10 persones, com a mínim a cada una de les accions. S’haurà d’implementar un sistema d’informació entre els activistes protagonistes de la formació i els tutors formatius per a cada territori, amb la finalitat de programar els tallers, fer el seguiment, documentar l’acció i assegurar la avaluació. Aquest sistema serà responsabilitat de NOVACT. Als territoris ocupats el tutor serà Equip Media i caldrà adaptar el programa i les expectatives a la realitat del territori. Als Campaments el tutor serà NOVA.A la diàspora cal definir aquesta tasca

Producció tres càpsules audiovisuals. Descripció de l’execució:

En aquest moment la primera de les capsules esta en la fase final de retocs i producció definitiva. La segona capsula esta en fase de pre-producció.

El segon vídeo que estan elaborant, es provisional i cal canviar algunes coses i parla del recursos naturals del Sàhara occidental:

S’acompanyen les dues capsules a aquest informe

 

Visita delegació juvenil Catalana als Campaments ( F).

Selecciò d’un grup jove a partir de les entitats membres del CJB i conformació d’una delegació per visitar els campaments. Establiment d’un programa. Contacte amb els joves sahrauís (UJSARIO i Unió d’estudiants

Campanya Internacional (A).-  Inicialment estava previstanla participació dins de la campanya internacional “Referendum Now”. Cal definir quina o quines campanyes fem. En aquests moments s’apunten campanyes importants relacionades amb la explotació dels recursos naturals, però també hi hauran accions entorn dels drets humans. Aquesta campanya estarà coordinada a Catalunya dins de la xarxa Laonf, però cal integrar-la dins de CEAS i altres instàncies internacionals (Task Force) per tal d’abastar el caràcter internacional de la mateixa, i veure accions a Campaments i, potser, territoris ocupats

 

Conferència Internacional No Violencia (A)

A realitzar als Campaments amb participació sahrauí i del moviment de recolzament al poble sahrauí. Caldrà establir contactes amb el FPolisario per assegurar la seva disponibilitat i realització als Campaments. Caldrà establir un programa d’actuació i fer-ne la difusió i fomentar la participació a la Conferència. En quant als seus objectius finals, cal veure si s’inscriu dins de la preparació de la marxa del retorn o no. Aquesta Conferència esta prevista de realitzar entre finals de novembre i primers de desembre. En aquest moment la data prevista es la del 10 de desembre. Esta en fase de preparació, de posar data definitiva i constituir els grups de treball per a la seva preparació. Disposem de la nota conceptual i estem en negociacions sobre la data i lloc amb les autoritats sahrauís. S’han constituït totes les comissions preparatòries necessàries. S’han afegit entitats solidàries sueques com a co-organitzadores de la mateixa