PRESTACIÓ DE SERVEIS: INFORMACIÓ PELS CANDIDATS/CANDIDATES

Data límit de presentació de la candidatura: 1 de febrer 2019 fins a les 24.00h (horari de Espanya)

Context en el que s’enmarca la prestació de serveis:

Aquests darrers dies es prenen importants decisions al Parlament Europeu que afecten el futur de la lluita per els recursos naturals al Sàhara Occidental: d’una banda, el 16 de gener es va aprovar l’Acord Euromediterrani d’Associació als productes originats al Sàhara Occidental. Aquest acord té per objectiu liberalitzar els intercanvis comercials entre el Marroc i la UE.

Per altra banda, del 11 al 14 de febrer esta previst que es ratifiqui a Estrasburg la renovació del Acord de Col·laboració en matèria de pesca i que afecta aigües adjacents al Sàhara Occidental.

Acords anteriors -tant els d’associació com de col·laboració en el sector pesquer-, ja incloïen de fet l’explotació de recursos del Sàhara Occidental ocupat. Per aquesta raó, el Tribunal de Justícia de la UE s’ha pronunciat en diverses ocasions sobre la invalidesa d’aquests acords, concloent que el Sàhara Occidental no forma part del Marroc i que per tant, els seus recursos no poden ser explotats per una altra potència.

També les Nacions Unides, han reafirmat en vàries de les seves resolucions que el Sàhara és un territori per descolonitzar amb dret a l’autodeterminació. L’any 2002, l’ONU va concloure que “les activitats d’exploració i explotació, en cas de seguir duent-se a terme sense atendre els interessos i desitjos del poble del Sàhara Occidental, estarien infringint els principis jurídics internacionals aplicables a les activitats relacionades amb els recursos minerals en els territoris no autònoms”.

Enmig d’aquest context, les organitzacions socials que lluitem a favor de la causa sahrauí, exigim al conjunt de les institucions europees el respecte de les sentències del Tribunal de Justícia de la UE, així com de les diferents resolucions de Nacions Unides. En aquest sentit i en pro de la transparència, creiem necessari tenir informació detallada sobre aquelles empreses que es beneficiarien d’un hipotètic acord de pesca favorable, tant sigui empreses espanyoles com marroquines, així com investigar en profunditat quins grups de pressió (lobbies) existeixen per part del Marroc que poden condicionar de certa manera el desenvolupament de les futures votacions.

Creiem que disposar d’aquesta informació serà clau per tal de dotar a les organitzacions que fem incidència política en pro de la causa sahrauí d’informació especifica i poder orientar d’aquesta manera els objectius futurs de les nostres accions i campanyes.

Presentació del projecte “Sáhara Démpeus”:

La població sahrauí es troba en un moment crucial de la seva lluita per la defensa dels seus drets humans. El conflicte té el perill d’enquistar-se i allargar-se en el temps amb la frustració que això podria provocar en la població sahrauí. El projecte “Sáhara Démpeus” liderat per la Federació ACAPS i finançat per la Diputació de Barcelona te com a objectiu principal lluitar contra l’oblit i defensar els drets humans del poble sahrauí, especialment els de les dones, a través de 3 estratègies d’actuació.

1)  Generar coneixement sobre les causes estructurals del conflicte i la situació de vulneració de drets humans actual en relació a la manca d’accés de la població sahrauí als recursos naturals que obstaculitza el seu dret al desenvolupament humà sostenible. Aquesta informació anirà adreçada a centre d’investigació, observatoris i organitzacions de la societat civil perquè puguin reforçar les seves activitats de recerca, sensibilització i incidència. Així mateix aquesta informació servirà per donar dades rigoroses als mitjans de comunicació i representants polítics de la demarcació de Barcelona i a nivell internacional.

2) Trencar el bloqueig mediàtic a través dels mitjans de comunicació. El suport per la causa sahrauí sempre ha estat una constant per la ciutadania catalana, però des de fa anys s’ha establert un bloqueig d’informació als mitjans de comunicació estatals degut a les pressions de Marroc i altres països com França. A Catalunya, i especialment a la demarcació de Barcelona tenim una oportunitat per poder trencar el bloqueig mediàtic per diferenciar-nos dels mitjans de comunicació estatals i escoltar les demandes de la ciutadania de Barcelona de saber més dels conflictes en origen per poder actuar.

3) Incidència política per aconseguir posicions valentes de les institucions catalanes de la demarcació de Barcelona i internacionals per exigir la fi de l’ocupació i la resolució del conflicte en una pau justa i sostenible.

Objectius de la prestació de serveis:

Aquesta prestació de serveis té com a objectiu la elaboració d’un producte d’investigació i un altre de comunicacio :

 1. Informe que contingui (1) les principals empreses involucrades o còmplices en l’espoli de recursos pesquers al Sàhara occidental (estudi de cas per cadascuna de les empreses) (2) aixi com un analisi dels principals lobbies marroquins que operen a nivell de les institucions de la UE.
 • 4 micro- càpsules audiovisuals en varis idiomes, entorn al tema del espoli de recursos pesquers al Sàhara occidental. L’objectiu es que les esmentades càpsules puguin ser utilitzades per les organitzacions i moviments pro-sahrauís en les seves accions d’incidència politica tant en l’àmbit nacional com internacional.

Duració de la prestació de serveis:

Es preveu que la prestació de serveis tingui una durada màxima de 5 mesos.

Competències requerides:

La persona o entitat seleccionada haurà de ser llicenciat o llicenciada en ciències polítiques, relacions internacionals o altres estudis relacionats amb les ciències socials.

 • Llarga experiència en la elaboració de productes d’investigació i comunicació.
 • Coneixement en l’elaboració de productes audio-visuals.
 • Coneixements específics sobre els processos de presa de decisions a les institucions europees.
 • Experiència en recol·lecció de dades.
 • Bona capacitat de redacció d’informes.
 • Coneixement elevat del català i el castellà.
 • Es valorarà especialment el coneixement del conflicte sahrauí.

Com postular a aquesta oferta: 

 • Enviar CVs de cadascuna de les persones que conformarien l’equip, ressaltant la seva experiència en la temàtica, es valorarà positivament si s’envien exemplars de productes d’investigació càpsules/ comunicació realitzats amb anterioritat
 • Cronograma detallat d’entregues d’ambdós productes.

Retribució:

La remuneració prevista per aquesta prestació de serveis és d’un total de 11.000 euros (impostos inclosos)

La data límit per a la presentació de candidatures és 1 de febrer de 2019 a les 24hores.

Enviar les candidatures a: acaps.xsv@outlook.es

Escriure el títol següent en l’assumpte del mail: Contractació de serveis projecte Sáhara Démpeus.

Important:

Aquesta oferta és aplicable als centres d’estudis especialitzats en la matèria, experts o grup d’experts