Termes de Referència. Contracte projecte cooperació Sàhara “Sàhara Dempeus 2018”

 

Context en el que s’emmarca la prestació de serveis:

El conflicte del Sàhara Occidental ja dura 40 anys. Des de 1976, la població sahrauí viu dividida entre els Territoris Ocupats del Marroc i els campaments de refugiats a Tindouf, Algèria. I malgrat les nombroses resolucions de Nacions Unides, inclús el desplegament de la Missió de Nacions Unides pel Referèndum en el Sàhara Occidental (MINURSO), que afirmen el dret inalienable del poble saharauí per decidir el seu futur a través d’un referèndum, el Sàhara Occidental és, encara avui, l’últim territori d’Àfrica pendent de descolonització.

L’Estat espanyol és, d’acord al dret internacional, la potencia administradora d’aquell territori. Però la influència del Marroc sobre l’Estat espanyol i França continua bloquejant una resolució diplomàtica del conflicte.

El conflicte del Sàhara s’està convertint en un dels problemes a resoldre més antics que té avui la comunitat internacional. El risc de l’oblit i de l’estancament per una banda, amb conseqüències importants per a la població sahrauí afectada, o d’accions fruït de la desesperació creix any darrera any. Els sectors pro-guerra, especialment entre els joves sahrauís, està augmentant el seu poder, davant de la falta de canvis a través de vies diplomàtiques i no violentes.

 

Presentació del projecte “Sàhara Dempeus”:

La població sahrauí es troba en un moment crucial de la seva lluita per la defensa dels seus drets humans. El conflicte té el perill d’enquistar-se i allargar-se en el temps amb la frustració que això podria provocar en la població sahrauí. El projecte “Sàhara Dempeus” liderat per la Federació ACAPS i finançat per la Diputació de Barcelona te com a objectiu principal lluitar contra l’oblit i defensar els drets humans del poble sahrauí, especialment els de les dones, a través de 3 estratègies d’actuació.

1)  Generar coneixement sobre les causes estructurals del conflicte i la situació de vulneració de drets humans actual en relació a la manca d’accés de la població sahrauí als recursos naturals que obstaculitza el seu dret al desenvolupament humà sostenible. Aquesta informació anirà adreçada a centre d’investigació, observatoris i organitzacions de la societat civil perquè puguin reforçar les seves activitats de recerca, sensibilització i incidència. Així mateix aquesta informació servirà per donar dades rigoroses als mitjans de comunicació i representants polítics de la demarcació de Barcelona i a nivell internacional.

2) Trencar el bloqueig mediàtic a través dels mitjans de comunicació. El suport per la causa sahrauí sempre ha estat una constant per la ciutadania catalana, però des de fa anys s’ha establert un bloqueig d’informació als mitjans de comunicació estatals degut a les pressions de Marroc i altres països com França. A Catalunya, i especialment a la demarcació de Barcelona tenim una oportunitat per poder trencar el bloqueig mediàtic per diferenciar-nos dels mitjans de comunicació estatals i escoltar les demandes de la ciutadania de Barcelona de saber més dels conflictes en origen per poder actuar.

3) Incidència política per aconseguir posicions valentes de les institucions catalanes de la demarcació de Barcelona i internacionals per exigir la fi de l’ocupació i la resolució del conflicte en una pau justa i sostenible.

 

Objectius de la prestació de serveis:

Aquesta prestació de serveis té com a objectiu la elaboració de dos productes d’investigació que contribuiran a la generació de coneixement específic sobre el Sàhara Occidental, concretament sobre l’impacte que les empreses privades estan tenint en la vulneració dels drets humans de la població saharauí. Aquests productes d’investigació permetran a les organitzacions/xarxes catalanes de suport a la causa saharauí comptar amb dades actualitzades i de primera mà amb les quals poder-se basar per a desenvolupar les seves tasques d’incidència política.

Descripció dels serveis demandats:

La persona/es o entitat seleccionada treballarà sota la supervisió directa del coordinador del projecte Sàhara Dempeus i comptarà amb el suport d’una persona de comunicació encarregada de difondre els productes resultants d’aquesta prestació de serveis a través dels mitjans previstos en el marc d’aquest projecte.

Aquesta prestació de serveis preveu la elaboració de dos productes d’investigació:

 • Elaboració completa d’un informe de un mínim de 80 pàgines en espanyol sobre els impactes negatius del sector de la pesca i les conseqüències que te sobre la població local l’espoli de recursos naturals. L’informe haurà de comptar amb un anàlisi tant qualitatiu com quantitatiu i amb dades extretes directament de fonts del terreny, una revisió bibliogràfica serà doncs insuficient. L’informe haurà de tenir com a mínim els següents continguts:
  1. Context històric del Sàhara Occidental
  2. Marc normatiu vigent en contexts d’ocupació
  3. Marc normatiu en el sector de la pesca (Unió Europea, Marroc, España)
  4. Empreses militars i de seguretat privada relacionades amb l’industria extractiva.
 • Elaboració de 10 fitxes sobre 10empresesprivadesi el impacte que exerceixen en els drets humans de la població saharauí. Com en el cas de l’informe serà necessari aportar informació directa i de primera mà, basada en la recol·lecció de dades al terreny. La metodologia i el format de les fitxes seran discutides més en davant conjuntament amb les persones encarregades de la coordinació del projecte.

Com hem esmentat anteriorment per a la producció d’ambdós productes d’investigació és indispensable la recopilació de dades primàries, per la qual cosa la persona/entitat seleccionada ha de tenir contactes al terreny amb experiència d’investigació en empreses privades, drets humans, indústries extractives o bé haurà de viatjar tant a Territoris ocupats com als campaments del Tindouf per a dur a terme entrevistes i recopilar les dades necessàries per a l’elaboració d’ambdós productes.

 

Duració de la prestació de serveis:

Es preveu que la prestació de serveis tingui una durada de 5 mesos, la data prevista de finalització del projecte és el 30 de novembre de 2018 .

 

Competències requerides:

La persona o entitat seleccionada haurà de comptar amb els següents requisits:

 • Ser llicenciat o llicenciada en ciències polítiques, relacions internacionals o altres estudis relacionats amb les ciències socials.
 • Llarga experiència en la elaboració de productes d’investigació.
 • Coneixements específics en l’àrea d’empreses i drets humans.
 • Coneixement en tècniques d’investigació.
 • Experiència en recol·lecció de dades tant quantitatives com qualitatives.
 • Bona capacitat de redacció.
 • Coneixement elevat del català i el castellà.
 • Experiència de treball en la zona del Magreb (Marroc, Algèria…)
 • Es valorarà especialment el coneixement del conflicte saharauí, així com els contactes amb entitats que treballin la temàtica des de el terreny, tant sigui en Territoris ocupats com en els campaments del Tindouf.

 

Com postular a aquesta oferta: 

 • Enviar CVs de cadascuna de les persones que conformarien l’equip d’investigació, ressaltant la seva experiència en recerca en la temàtica d’empreses i drets humans, es valorarà positivament si s’envien exemplars d’articles anteriors.
 • Enviar proposta d’índex per a l’informe de 80 pàgines, on quedi clara la distribució de temes, així com el contingut resumit de cadascun dels capítols.
 • Enviar nom de les persones/organitzacions que es contactaran al Sàhara Occidental i que ens proporcionaran les dades primàries (si escau)
 • En el cas de decantar-se per viatjar al terreny, llista de persones/organitzacions a les que es pretén entrevistar.
 • Cronograma detallat de viatges a realitzar així com les dates previstes per a l’entrega d’ambdós productes.

 

Retribució:

La remuneració prevista per aquesta prestació de serveis és d’un total de 9.000 euros (IVA inclòs)

És important tenir en compte que d’aquesta suma se’n deriven tant l’elaboració d’ambdós productes, com totes aquelles despeses relacionades amb viatges i despeses al terreny (allotjament, dietes etc)

 

La data límit per a la presentació de candidatures és el 10 de juliol de 2018 a les 24 hores.

Enviar les candidatures a: acaps.xsv@outlook.es

Escriure el títol següent en l’assumpte del mail: Contractació de serveis projecte Sáhara Dempeus.

 

Important:

Aquesta oferta és aplicable als centres d’estudis especialitzats en la matèria, experts o grup d’experts.