Termes de referència: Contracte de serveis d’avaluació

31/12/20 | Termes de referència

PRESTACIÓ DE SERVEIS: Avaluació externa del projecte Ara el Sàhara

Data límit de presentació de la candidatura: 15/1/2021

ANTECEDENTS

Presentació del projecte “Ara el Sàhara”

La conferència internacional “Sahara Rise” celebrada el març de 2018 va permetre que la població saharaui de territoris ocupats i campaments concloguessin que la prioritat de la lluita noviolenta d’aquest poble fos fer front a l’espoli dels recursos naturals. Per això, el projecte “Ara Sàhara” ha tingut per objectiu millorar la garantia, la protecció i el restabliment dels drets humans de la població sahrauí a través de la posada en marxa d’una campanya internacional de lluita contra l’espoli de recursos naturals d’aquest territori.

Aquest objectiu s’ha intentat assolir a través de:

a) El reforç de les causes del conflicte sahrauí a través de la generació de productes d’investigació relacionats amb l’espoli de recursos naturals al Sàhara Occidental a través de la creació d’un equip d’investigació centrat en documentar aquest fenomen

b) El reforç de les capacitats del teixit associatiu sahrauí per millorar el seu lideratge en la campanya internacional de lluita contra l’espoli de recursos naturals al Sàhara Occidental a través de la posada en marxa d’un cicle de capacitació integral en aspectes claus en la temàtica

c) El reforç de les accions d’incidència política i sensibilització per visibilitat l’espoli de recursos naturals al Sàhara Occidental i els seus impactes en la població sahrauí

DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

Objectius de la prestació de serveis:

Aquesta prestació de serveis té com a objectiu la elaboració d’un producte d’avaluació externa del projecte enfocat, bàsicament, a la capacitació del teixit associatiu sahrauí. Per valorar els objectius assolits en aquesta capacitació, la metodologia adoptada i la capacitat d’influència de la formació en la resta de desenvolupament del projecte.

D’aquesta manera els resultats de l’avaluació s’utilitzaran per planificar projectes i actuacions futures al Sàhara Occidental relacionades amb la capacitació d’activistes del teixit associatiu sahrauí.

Els objectius seran:

 • Valorar el disseny i planificació de les formacions en el marc general del projecte
 • Analitzar l’execució de les formacions, la selecció de les persones participants i el reforç de capacitats obtingut.

Abast de l’avaluació

Temporalitat

Es preveu que la prestació de serveis tingui una durada d’un mes. En tot cas l’informe s’haurà de presentar el 10 de març de 2021.

Àmbit d’acció

L’avaluació s’haurà de centrar en les formacions realitzades i els i les activistes que n’han estat receptores; valorant també que s’hagin acomplert els objectius marcats en igualtat de gènere de les persones participants en el projecte.

Metodologia

Per realitzar l’avaluació s’hauran de realitzar entrevistes a l’equip de coordinació del projecte (presencialment i virtualment), les persones formadores (presencialment i virtualment) i les persones participants a les formacions (virtualment).

D’aquestes entrevistes en sortirà un informe d’avaluació que es compartirà amb l’equip de coordinació del projecte de cara a poder analitzar possibles accions de millora per al plantejament de futurs projectes i activitats.

Informe esperat

L’informe d’avaluació comptarà necessàriament amb:

 • Relació de les entrevistes fetes
 • Resum de les valoracions
 • Anàlisi de la planificació, execució i valoració de les formacions.
 • Anàlisi de la implicació de les formacions en el desenvolupament general del projecte
 • Anàlisi de l’acompliment d’objectius establerts i d’indicadors basats en la igualtat de gènere.
 • Propostes de millora de cara a futurs projectes de capacitació

Aquest informe ha de respondre a les qüestions:

 • S’ha realitzat un bon anàlisi previ al plantejar les necessitats formatives del projecte?
 • Com s’ha realitzat el procés de selecció dels participants a les formacions? S’han tingut en compte criteris de paritat?
 • S’han assolit els objectius marcats en el projecte?
 • Els participants a les formacions valoren de forma positiva les formacions? Consideren que els han aportat coneixements nous que podran aplicar?
 • Els participants a les formacions han creat el suficient vincle per poder desenvolupar posteriorment la seva tasca detallada al projecte?
 • Com ha estat el procés de formació vinculat a l’elaboració de la fulla de ruta de la campanya? Els participants s’han sentit partícips del procés?
 • Els resultats obtinguts en les formacions i la seva rellevància dins del global del projecte ajuden a poder planificar projectes similars en un futur?

COMPETÈNCIES REQUERIDES

La persona o entitat seleccionada haurà de presentar un currículum que acredita fefaentment la seva capacitat i experiència en l’avaluació de projectes de cooperació internacional.

 • Llarga experiència en la elaboració de productes d’avaluació
 • Coneixements específics sobre els processos d’avaluació de les institucions espanyoles en l’àmbit de la cooperació internacional.
 • Experiència en recol·lecció de dades.
 • Bona capacitat de redacció d’informes.
 • Es valorarà especialment el coneixement del conflicte sahrauí.

Com postular a aquesta oferta: 

 • Enviar CVs de cadascuna de les persones que conformarien l’equip, ressaltant la seva experiència en la temàtica.

Retribució:

La remuneració prevista per aquesta prestació de serveis és d’un màxim de 2.500 € (impostos inclosos)

La data límit per a la presentació de candidatures és el 15/1/2021

Enviar les candidatures a: federacio@acaps.cat

Escriure el títol següent en l’assumpte del mail: Contractació de serveis d’avaluació projecte Ara el Sàhara.

Important:

Aquesta oferta és aplicable als centres d’estudis especialitzats en la matèria, experts o grup d’experts.