Termes de referència: Contracte de serveis d’avaluació

15/07/19 | Notícies

PRESTACIÓ DE SERVEIS: INFORMACIÓ PELS CANDIDATS/CANDIDATES

Data límit de presentació de la candidatura: divendres 15 d’agost a les 24,00 horas

Context en el que s’enmarca la prestació de serveis:

Aquet any s’han pres  importants decisions al Parlament Europeu que afecten el futur de la lluita per els recursos naturals al Sàhara Occidental: d’una banda, el 16 de gener es va aprovar l’Acord Euromediterrani d’Associació als productes originats al Sàhara Occidental. Aquest acord té per objectiu liberalitzar els intercanvis comercials entre el Marroc i la UE.

Per altra banda, del 11 al 14 de febrer es ratificà a Estrasburg la renovació del Acord de Col·laboració en matèria de pesca i que afecta aigües adjacents al Sàhara Occidental.

Acords anteriors -tant els d’associació com de col·laboració en el sector pesquer-, ja incloïen de fet l’explotació de recursos del Sàhara Occidental ocupat. Per aquesta raó, el Tribunal de Justícia de la UE s’ha pronunciat en diverses ocasions sobre la invalidesa d’aquests acords, concloent que el Sàhara Occidental no forma part del Marroc i que per tant, els seus recursos no poden ser explotats per una altra potència.

També les Nacions Unides, han reafirmat en vàries de les seves resolucions que el Sàhara és un territori per descolonitzar amb dret a l’autodeterminació. L’any 2002, l’ONU va concloure que “les activitats d’exploració i explotació, en cas de seguir duent-se a terme sense atendre els interessos i desitjos del poble del Sàhara Occidental, estarien infringint els principis jurídics internacionals aplicables a les activitats relacionades amb els recursos minerals en els territoris no autònoms”.

Enmig d’aquest context, les organitzacions socials que lluitem a favor de la causa sahrauí, exigim al conjunt de les institucions europees el respecte de les sentències del Tribunal de Justícia de la UE, així com de les diferents resolucions de Nacions Unides. En aquest sentit i en pro de la transparència, creiem necessari tenir informació detallada sobre aquelles empreses que es beneficiarien d’un hipotètic acord de pesca favorable, tant sigui empreses espanyoles com marroquines, així com investigar en profunditat quins grups de pressió (lobbies) existeixen per part del Marroc que poden condicionar de certa manera el desenvolupament de les futures relacions amb la Unió Europea.

Creiem que disposar d’aquesta informació serà clau per tal de dotar a les organitzacions que fem incidència política en pro de la causa sahrauí d’informació especifica i poder orientar d’aquesta manera els objectius futurs de les nostres accions i campanyes.

Presentació del projecte “Sáhara Démpeus”:

La població sahrauí es troba en un moment crucial de la seva lluita per la defensa dels seus drets humans. El conflicte té el perill d’enquistar-se i allargar-se en el temps amb la frustració que això podria provocar en la població sahrauí. El projecte “Sáhara Démpeus” liderat per la Federació ACAPS i finançat per la Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament te com a objectiu principal lluitar contra l’oblit i defensar els drets humans del poble sahrauí, especialment els de les dones, a través de 3 estratègies d’actuació.

1)  Generar coneixement sobre les causes estructurals del conflicte i la situació de vulneració de drets humans actual en relació a la manca d’accés de la població sahrauí als recursos naturals que obstaculitza el seu dret al desenvolupament humà sostenible. Aquesta informació anirà adreçada a centre d’investigació, observatoris i organitzacions de la societat civil perquè puguin reforçar les seves activitats de recerca, sensibilització i incidència. Així mateix aquesta informació servirà per donar dades rigoroses als mitjans de comunicació i representants polítics de la demarcació de Barcelona i a nivell internacional.

2) Trencar el bloqueig mediàtic a través dels mitjans de comunicació. El suport per la causa sahrauí sempreha estat una constant per la ciutadania catalana, però des de fa anys s’ha establert un bloqueig d’informació als mitjans de comunicació estatals degut a les pressions de Marroc i altres països com França. A Catalunya, i especialment a la demarcació de Barcelona tenim una oportunitat per poder trencar el bloqueig mediàtic per diferenciar-nos dels mitjans de comunicació estatals i escoltar les demandes de la ciutadania de Barcelona de saber més dels conflictes en origen per poder actuar.

3) Incidència política per aconseguir posicions valentes de les institucions catalanes de la demarcació de Barcelona i internacionals per exigir la fi de l’ocupació i la resolució del conflicte en una pau justa i sostenible.

Objectius de la prestació de serveis:

Aquesta prestació de serveis té com a objectiu la elaboració d’un producte d’avaluació externa del projecte

 1. Informe que contingui resum, avaluació i recomanacions sobre l’adequació de l implantació del projecte d’acord amb els objectius i resultats establerts.

Duració de la prestació de serveis:

Es preveu que la prestació de serveis tingui una durada màxima de 3 setmanes. En tot cas l’informe s’haura de presentar el 23 de setembre de 2019

Competències requerides:

La persona o entitat seleccionada haurà de presentar un currículum que acredita fefaentment la seva capacitat i experiència en l’avaluació de projectes de cooperació internacional.

 • Llarga experiència en la elaboració de productes d’avaluació
 • Coneixements específics sobre els processos d’avaluació de les institucions espanyoles en l’àmbit de la cooperació internacional.
 • Experiència en recol·lecció de dades.
 • Bona capacitat de redacció d’informes.
 • Es valorarà especialment el coneixement del conflicte sahrauí.

Com postular a aquesta oferta:

 • Enviar CVs de cadascuna de les persones que conformarien l’equip, ressaltant la seva experiència en la temàtica.

Retribució:

La remuneració prevista per aquesta prestació de serveis és d’un màxim de 1200 € (impostos inclosos)

La data límit per a la presentació de candidatures és 15 d’agost de 2019 a les 24hores.

Enviar les candidatures a: acaps.xsv@outlook.es

Escriure el títol següent en l’assumpte del mail: Contractació de serveis d’avaluació projecte Sáhara Démpeus.

Important:

Aquesta oferta és aplicable als centres d’estudis especialitzats en la matèria, experts o grup d’experts

___________________________________________________________________

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: INFORMACIÓN PARA CANDIDATOS/CANDIDATAS

Fecha límite para la presentación de solicitudes: Viernes15de agosto a las 24.00 horas

Contexto en el que prestar servicios:

Este año se han tomado importantes decisiones al Parlamento Europeo que afectan al futuro de la lucha por los recursos naturales en el Sáhara Occidental: por un lado, el 16 de enero, se aprobó el Acuerdo Euromediterráneo para la Asociación de Productos Originarios del Sáhara Occidental. El objetivo de este acuerdo es liberalizar los intercambios comerciales entre Marruecos y la UE.

Por otro lado, del 11 al 14 de febrero se ratificó en Estrasburgo la renovación del acuerdo de colaboración sobre la pesca y que afecta a las aguas adyacentes del Sáhara Occidental.

Los acuerdos anteriores —tanto de asociación como de colaboración en el sector pesquero— ya incluían la explotación de los recursos en el Sáhara Occidental ocupado. Por esta razón, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado varias veces sobre la invalidez de estos acuerdos, concluyendo que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y, por lo tanto, sus recursos no pueden ser explotados por otra potencia.

También las Naciones Unidas, han reafirmado en varias de sus resoluciones que el Sáhara es un territorio para descolonizar con derecho a la libre determinación. En 2002, las Naciones Unidas concluyeron que “las actividades de exploración y explotación, si aún se llevan a cabo sin abordar los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental, serían un infracción  de los principios jurídicos internacionales aplicables a la Actividades relacionadas con los recursos minerales en territorios no autónomos”.

En medio de este contexto, las organizaciones sociales que luchan a favor de la causa saharaui exigen al conjunto de las instituciones el respeto de las opiniones del Tribunal de Justicia de la UE, así como de las diferentes resoluciones de las Naciones Unidas. En este sentido y a favor de la transparencia, creemos que es necesario disponer de información detallada sobre las empresas que se benefician de un hipotético acuerdo pesquero favorable, tanto las empresas españolas como de otro país.   Así como la investigación en profundidad que los grupos de presión (lobbies), que existen por parte de Marruecos y que de alguna manera pueden condicionar el desarrollo del futuro de las relaciones con la UE.

Creemos que contar con esta información será la clave para proporcionar a las organizaciones un impacto político en favor de la causa saharaui de la información especifica y para orientar de esta manera los objetivos futuros de nuestras acciones y campañas.

Presentación del proyecto “Sáhara Démpeus”:

La población saharaui se encuentra en un momento crucial de su lucha por defender sus derechos. El conflicto tiene el peligro de enquistarse y   alargarse en el tiempo con la frustración que esto podría provocar en la población saharaui. El proyecto “Sáhara Démpeus” liderado por la Federación ACAPS y financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al objetivo tiene como objetivo principal luchar contra el olvido y defender los derechos humanos del pueblo saharaui, especialmente Mujeres, a través de 3 estrategias de acción.

1) Generar conocimiento sobre las causas estructurales del conflicto y la situación de violación de los derechos humanos actuales en relación con la falta de acceso de la población saharaui a los recursos naturales que obstaculizan su derecho al desarrollo humano sostenible. Esta información se dirigirá a un centro de investigación, observatorios y organizaciones de la sociedad civil para que puedan reforzar sus actividades de investigación, sensibilización e incidencia. Esta información también se utiliza para proporcionar datos rigurosos a los medios de comunicación y representantes políticos de la provincia de Barcelona y a nivel internacional.

2) Romper el bloqueo informativo a través de los medios de comunicación. El apoyo a la causa saharaui siempre ha sido una constante para la ciudadanía catalana, pero durante años se ha establecido un bloqueo informativo de los medios nacionales debido a las presiones de Marruecos y otros países como Francia. En Cataluña, y sobre todo en la demarcación de Barcelona tenemos la oportunidad de romper el bloqueo mediático para diferenciarnos de los medios de comunicación estatales y escuchar las demandas de los ciudadanos de Barcelona para conocer más sobre los conflictos en origen para poder actuar.

3) Incidencia política para alcanzar posiciones valientes de las instituciones catalanas, de la demarcación de Barcelona e internacionales para exigir el fin de la ocupación y la resolución del conflicto en una paz justa y sostenible.

Objetivos de la prestación de servicios:

Esta prestación de servicios tiene como objetivo diseñar un producto de evaluación externa para el proyecto

 • Informe que contiene resumen, evaluación y recomendaciones sobre la adecuación de la ejecución del proyecto de acuerdo con los objetivos y resultados establecidos, a partir de la elaboración y puesta en práctica de los instrumentos de evaluación pertinentes en relación al proyecto citado

Duración de la prestación del servicio:

Se espera que la prestación de servicios tenga una duración máxima de 3 semanas. En cualquier caso, el informe debe presentarse el 23 de septiembre de 2019

Competencias requeridas:

La persona u organización seleccionada debe presentar un currículo  que demuestre de forma fiable su capacidad y experiencia en la evaluación de proyectos de cooperación internacional.

 • Larga experiencia en la elaboración de productos de evaluación.
 • Conocimientos específicos de los procesos de evaluación de las instituciones españolas en el ámbito de la cooperación internacional.
 • Experiencia en la recopilación de datos.
 • Buena capacidad para escribir informes.
 • Se valorará especialmente el conocimiento del conflicto saharaui.

Cómo solicitar esta oferta:

 • Enviar CV de cada una de las personas o persona que componen el equipo, realicen la evaluación, destacando su experiencia en el tema.

Retribución:

La retribución prevista para esta prestación de servicios es de un máximo de 1200 euros (impuestos incluidos)

La fecha límite para las nominaciones es el 15 de agosto de 2019 a las 24 horas.

Envíe las solicitudes a: acaps.xsv@outlook.es

Escriba el siguiente título en el tema del correo: Contratación de servicios evaluación Proyecto Sáhara Démpeus.

Importante:

Esta oferta es aplicable a centros de estudio especializados en el campo, expertos o grupos de expertos